1392/09/30

راه اندازی وب سایت داخلی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

وب سایت داخلی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قابل دسترسی از طریق وب سایت دانشگاه می باشد.

در این سایت دسترسی به سامانه و اطلاعات دفتر  نظارت و ارزیابی، دفتر برنامه و بودجه و دفتر بهره وری و تحول اداری میسر شد.