1392/07/16

1000 یار دانشگاهی

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 1000 دانشجو در قالب یاران دانشگاهی در بالا بردن کیفیت آموزش در دانشگاه با دفتر نظارت و ارزیابی همکاری خواهند داشت. این دانشجویان با شرکت در اردوهای پایان ترم و کارگاه های آموزشی دانشگاه را در بهبود کیفیت آموزش ، یادگیری و یاد دهی عمیق یاری خواهند رساند.